دامغان کهن ، شهر تمدن و فرهنگ

آموزش صحیح، اساس کسب و کار سالم

شرکت در دوره آموزش مجازی

شرکت در دوره و اخذ نمره قبولی در آزمون پایانی برای کلیه متقاضیان پروانه کسب الزامی است.